JAVNI POZIV – „Potpore manifestacijama u 2019. godini“

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) članak 32. stavak 11. i na temelju Programa rada Turističke zajednice Općine Brinje za 2019. godinu, u cilju poticanja razvoja turizma i povećanja prihoda od turističkog prometa, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje objavljuje

JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz Programa rada po nazivom
„Potpore manifestacijama u 2019.godini“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Brinje ( u daljnjem tekstu TZOB) za manifestacije organizirane na području Općine Brinje koja su motiv dolaska turista i posjetitelja u Brinje, te koja doprinose slijedećim ciljevima:

 • Unapređenje i obogaćivanje turističkog proizvoda,
 • Povećanje turističkog prometa,
 • Stvaranje prepoznatljivog imidža turizma općine Brinje.

II. NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Sredstva potpore odobravati će se za organizaciju i realizaciju turističkih manifestacija slijedećeg karaktera:

 • Zabavne
 • Kulturne
 • Sportske
 • Tradicijske – etno
 • Eno – gastronomske.

Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti jedino i isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2019.godini, za sufinanciranje troškova potrebnih za neposrednu realizaciju projekta (npr. trošak promidžbe, najam opreme, nabava potrošnog materijala, najam prostora i prijevoznih sredstava, honorara izvođača, smještaja izvođača, usluge zaštite i druge troškove dozvoljene po mišljenju TZOB).

Manifestacije koje se organiziraju u sklopu većih manifestacija ne mogu se financirati iz ovog natječaja.

III. KORISNICI SREDSTAVA

Za sredstva potpore mogu se kandidirati slijedeći organizatori:

 • neprofitne organizacije (KUD-ovi, udruge, zadruge i sl.)
 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • ostale pravne i fizičke osobe (daljnje u tekstu: organizator).

Za organizaciju iste manifestacije može se kandidirati samo jedan organizator, ako ih je više potporu može dobiti samo jedan.

Prijavitelji mogu prijaviti najviše 2 projekta.

IV. VRIJEDNOST POTPORE

Ukupna planirana sredstva za potpore iznose 10.000,00 kn.

Maksimalna sredstva po jednom projektu iznose 5.000,00kn, dok minimalna sredstva po projektu iznose 500,00 kn.

Iznos odobrene potpore po pojedinom projektu/manifestaciji može iznositi najviše do 70% ukupnih prihvatljivih troškova.

V. POTPORA SE NEĆE ODOBRITI

 • Organizatorima koji su financijski dužnici prema državi,
 • Organizatorima koji nisu izvršili obveze prema TZ (boravišna pristojba, članarina), ili su nenamjenski trošili sredstva potpore i koji nisu podnijeli izvješća i obračune za dodijeljene potpore,
 • Za projekte koji su uvršteni u Financijski plan Turističke zajednice za 2019.godinu,
 • Organizatorima koji nisu istaknuli Turističku zajednicu Općine Brinje kao sponzora manifestacije (npr. na plakatima, brošurama, letcima i sl.),
 • Za prijave koje ne pristignu u zadanom roku ili sadrže nepotpunu dokumentaciju,
 • Za redovnu djelatnost prijavitelja i sve druge troškove koji nisu povezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

VI. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI

 1. Propisani obrazac za dodjelu potpora PMTZOB-2019, objavljen na web stranici TZOB,
 2. Dokaz o pravnom statusu organizatora događanja (preslika iz registra, RNO…),
 3. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj s osnova poreza, doprinosa i drugih obaveza (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave).

VII. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE POTPORA

KRITERIJ Broj bodova
1. Doprinos razvoju turističke ponude grada i regije (proširenje ponude,lokacija događanja, suradnja sa lokalnom zajednicom, valoriziranje prirodne i kulturne baštine, povećanje broja dolazaka i noćenja gostiju, poboljšanje imidža općine i regije) 0-20
2. Sadržaj i kvaliteta projekta (originalnost i kvaliteta sadržaja, broj sudionika/korisnika, povratna ponuda, prostor održavanja-otvoreni ili zatvoreni, trajanje jedan ili više dana) 0-20
3. Kontinuitet održavanja (jedna ili više godina) 0-10
4. Odnos ulaganja organizatora, grada ili općine i TZOB 0-10
5. Oglašavanje i medijska pokrivenost:

 • područje općine Brinje
 • šire područje
 • radio
 • tv
0-10

VIII. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA

Pristigle kandidature ocjenjivati će Povjerenstvo koje će svojom odlukom imenovati Turističko vijeće Turističke zajednice.
Zadaće Povjerenstva su: obrada, ocjena valjanosti, bodovanje sukladno kriterijima iz ovog Natječaja, kao i prijedlog iznosa potpore.
O poduzetim radnjama Povjerenstvo je dužno izraditi zapisnik i pripremiti prijedlog Odluke o odabiru manifestacija kojima se dodjeljuju potpore.
Odluku o dodjeli potpora donosi Turističko vijeće.

IX. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Javni poziv je otvoren 30 dana, od 04.02.2019. do 05.03.2019.godine.
Kandidature pristigle istekom navedenog roka ili s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidature se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRINJE

Frankopanska 62

53260 Brinje

S naznakom: Potpore manifestacijama – ne otvaraj

S organizatorima odabranih projekata biti će potpisani Ugovori o dodjeli potpore kao i o svim obvezama organizatora o podnošenju izvješća i dokaza o provedenom projektu.

TZOB može od organizatora zatražiti dodatna obrazloženja i dokumente, a posebno o izvorima i načinu namjenskog utroška sredstava./p>

Potpore će biti isplaćene nakon provedenog projekta i po dostavljenom cjelokupnom izvješću, te sukladno trenutnom financijskom stanju TZO Brinje.

X. OBJAVA REZULTATA

Izabrani projekti/manifestacije biti će objavljeni na web stranici Turističke zajednice Općine Brinje: www.visitbrinje.hr u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Turističkog vijeća.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem maila: tz.brinje@visitbrinje.hr, odnosno na tel: 053/700-407 (pon-pet od 08.00 do 12.00 sati).

KLASA: 402-01/19-01/01
URBROJ: 377/04-19-01
U Brinju, 04.02.2019.godine

Turistička zajednica Općine Brinje
Direktorica Turističkog ureda
Danijela Dasović Vranić, mag.oec.

Prilozi